Fire Safety

OSHE Training

OSHE Networking

We Care, We Protect

HEBAHAN OSHE@UTMKL

HEBAHAN OSHE@UTMKL

HEBAHAN OSHE@UTMKL

HEBAHAN OSHE@UTMKL

SOALAN-SOALAN LAZIM

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Sumber: World Health Organization

Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia

BILANGAN INSIDEN

2017

2018

2019

OSHA Seksyen 51

SEKSYEN 51: Penalti am. Seseorang yang melalui apa-apa perbuatan atau peninggalan melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya adalah melakukan suatu kesalahan dan, jika tiada penalti dinyatakan secara nyata, apabila...

OSHA Seksyen 24

SEKSYEN 24: Kewajipan am pekerja yang sedang bekerja (1) Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap pekerja yang sedang bekerja--- (a) untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau...

OSHA Seksyen 19

SEKSYEN 19: Penalti bagi suatu kesalahan di bawah seksyen 15, 16, 17 atau 18 Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen 15, 16, 17 atau 18 adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan...

OSHA Seksyen 16

SEKSYEN 16:  Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan, adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula pernyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan...

OSHA Seksyen 15 (1)

SEKSYEN 15 (1): Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya.
TIPS OSHE
ARTIKEL
WEBINAR
SLIDES

FACEBOOK

YOUTUBE