Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Klinik Panel UTMKL

Sila tandakan dengan √ bagi jawapan yang dipilih.

   

  √ 1. Sangat Tidak Setuju √ 2. Tidak Setuju √ 3. Tidak Pasti √ 4. Setuju √ 5. Sangat Setuju

  • Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dan cadangan staf UTM KL berkenaan perkhidmatan yang diberikan oleh klinik panel. Kerjasama tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.
  • Bahagian A : Profil Responden

  • Klinik 1

  • Klinik 2

  • Cadangan / Pandangan