Soal Selidik Hari Terbuka UTM Kuala Lumpur & Karnival Gaya Hidup Sihat 2019

Sila tandakan dengan √ bagi jawapan yang dipilih.

  • Bahagian A : Profil Responden

 

√ 1. Amat Tidak Memuaskan √ 2. Tidak Memuaskan √ 3. Memuaskan √ 4. Sangat Memuaskan √ 5. Cemerlang

    Bahagian B : Umum

  • Cadangan / Pandangan